Back

Praca zdalna przy monitorze ekranowym – nowe obowiązki pracodawcy

199.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 15.04.2024 godz. 10:00-12:00

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  dotyczy zarówno pracy stacjonarnej jak i zdalnej czy hybrydowej. Rozporządzenie obejmuje każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

O ile nie budzi wątpliwości konieczność zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych  – to wiele pytań powstaje w związku z koniecznością wyposażenia stanowiska pracy zdalnej.  Nowością jest również wprowadzenie do rozporządzenia regulacji dotyczącej ergonomii pracy w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy – również przy wykonywaniu pracy zdalnej.

Na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań BHP oraz ergonomii, które istniały przed 17 listopada 2023r.  pracodawcy mają czas do 17 maja 2024. Natomiast stanowiska utworzone po 17 listopada 2023r. Muszą być dostosowane zgodnie z treścią nowego rozporządzenia już w chwili dopuszczenia pracownika do pracy – nie obowiązuje tutaj okres przejściowy. Przepisy przejściowe nie obowiązują również w zakresie opracowania nowej dokumentacji czy zapoznania z nią pracowników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom pełnego zrozumienia najnowszych zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie dostosować miejsca pracy do nowych wymagań prawnych, zarówno w kontekście stacjonarnym, jak i zdalnym czy hybrydowym, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i ergonomię dla wszystkich pracowników. Szkolenie ma na celu także przygotowanie pracodawców do prawidłowego zarządzania dokumentacją oraz przestrzegania ustanowionych terminów w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, kierowników, a także pracowników korzystających ze stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe w swojej codziennej pracy. Może być również przydatne dla osób zajmujących się BHP w firmach oraz dla kadry zarządzającej, która musi znać nowe regulacje w celu ich implementacji.

Dlaczego warto skorzystać z tego bezpłatnego webinaru?

Uczestnictwo w bezpłatnym webinarze pozwala na zrozumienie nowych obowiązków prawnych i zasad ergonomii, które są kluczowe w zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. To także okazja do uzyskania odpowiedzi na pytania bezpośrednio od ekspertów oraz do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, co może przyczynić się do lepszego przygotowania firmy do przestrzegania nowych przepisów.

Co może się wydarzyć, jeśli nie znasz obowiązków dotyczących zarządzania odpadami?

  • Ignorowanie regulacji BHP może skutkować finansowymi i administracyjnymi karami od organów nadzorczych.
  • Nieergonomiczne stanowiska mogą prowadzić do bólów pleców, nadgarstków, problemów z wzrokiem i ogólnego zmęczenia, zwiększając absencję chorobową i obniżając produktywność.
  • Niewłaściwa organizacja stanowiska zwiększa ryzyko kontuzji i wypadków przy pracy.
  • Niewystarczające warunki pracy mogą obniżyć satysfakcję i zaangażowanie pracowników, wpływając negatywnie na atmosferę w zespole.
  • Niewłaściwe warunki pracy mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy, utrudniając rekrutację nowych pracowników i utrzymanie obecnych.

Po szkoleniu Praca zdalna przy monitorze ekranowym – nowe obowiązki pracodawcy możemy zaoferować wsparcie z ramienia Kancelarii Staniek&Partners  w kilku kluczowych obszarach:

  • Udzielanie porad prawnych związanych z interpretacją i stosowaniem nowych przepisów dotyczących BHP, co pomoże firmom dostosować się do obowiązujących regulacji.
  • Pomoc w prawidłowym wprowadzeniu wymaganych zmian na stanowiskach pracy, w tym w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa.
  • Reprezentowanie firmy w przypadku kontroli lub sporów prawnych związanych z przestrzeganiem nowych przepisów BHP.
  • Wsparcie w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, aby zapewnić zgodność z nowymi wymaganiami.
  • Organizowanie dodatkowych szkoleń i warsztatów dla pracowników firmy, aby pogłębić ich wiedzę i umiejętności w zakresie nowych przepisów BHP.

 

 

Harmonogram

1. Nowa treść rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

• Co się zmieniło i od kiedy?
• Kogo dotyczą przepisy w zakresie nowego wyposażenia stanowiska pracy?
• Konsekwencja niewprowadzenia zmian od 17.11.2023r.

2. Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem zmian zakładzie.

• Jak przeprowadzić obowiązkowe konsultacje z pracownikami?
• Obowiązkowa dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konsultacji,
• Konsekwencje braku konsultacji.

3. Obowiązek zapewnienia pracownikowi pracującemu zdalnie okularów lub szkieł kontaktowych zgodnie z zaleceniem lekarza.

4. Ergonomia systemów przenośnych.

5. Dostosowanie stanowisk pracy zdalnej.

• Obowiązek przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
• Zmiany w dokumentacji związanej z wykonywana pracą zdalną lub hybrydową,
• Nowe potwierdzenia zapoznania z oceną ryzyka oraz informacją zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
• Doposażenie stanowiska pracy zdalnej w monitor lub podkładkę pod laptopa,
• Wymagania w zakresie stołu, powierzchni roboczej oraz krzesła dla pracy zdalnej lub hybrydowej.

6. Aktualne stanowiska PIP i MRPIPS.

Opis trenera

Mariola Niełacna 
Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy. Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie  Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik szkoleń i konferencji m.in. z zakresu migracji na rynku pracy, kontroli agencji zatrudnienia, nowelizacji prawa karnego, ochrony danych osobowych, umów cywilnoprawnych i szeroko pojętego prawa pracy. Posiada uprawnienia służby bhp - głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zajmuje stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

Autorka opracowań z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.  

Wskazanie praktycznych rozwiązań ułatwi uczestnikom szkolenia wykonywanie bieżących obowiązków zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia oraz dokumentacją wewnątrzzakładową. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat wyposażenia stanowisk pracy przy monitorze ekranowym.

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami i studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce