Back

Pozarolnicza działalność jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 11.05.2022 godz. 10.00 - 13.00

Pozarolnicza działalność jest trzecim co do ilości ubezpieczonych, tytułem do ubezpieczeń.
Jako główny akt prawny dotyczący przedsiębiorców wskazuje się ustawę Prawo przedsiębiorców, ale nie należy zapominać, że jest to „normalna” ustawa, a więc akt prawny równy każdej innej ustawie. Tym samym zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są równorzędne i rozstrzygające w zagadnieniach w niej zawartych.
Takim zagadnieniem jest chociażby definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, często myloną z definicją pozarolniczej działalności gospodarczej. Różnica między tymi dwoma grupami ubezpieczonych jest bardzo istotna, ponieważ wpływa to w pewnych sytuacjach na odmienność podlegania ubezpieczeniom społecznym i na okresy podlegania tym ubezpieczeniom.
Kolejna różnica to prawo do ulg w ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Ważnym tematem jest również rozstrzygnięcie czy wykonywanie działalności na podstawie tzw. umowy kontraktowej lub kontraktu menadżerskiego jest pozarolniczą działalnością.
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z tych tytułów jest pozarolnicza działalność wymaga również dużej uwagi, z powody sporego stopnia trudności.
Jak już ustalimy obowiązek ubezpieczeń społecznych to możemy zweryfikować i ustalić czy mamy prawo do niższych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Od 1stycznia 2022 r. zmianie uległ sposób ustalania podstawy wymiaru składek i naliczanie składek zdrowotnych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania oraz liczby prowadzonych działalności.

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
– pozarolnicza działalność gospodarcza,
– twórca i artysta
– wolny zawód
– wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej,
– akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
– osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół

2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

3. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2021 r. r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:
– ulga na start
– mała składka
– mały ZUS+

5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
-umowa o pracę,
-umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
-urlopy bezpłatne
-urlopy wychowawcze,
-zasiłki macierzyński
-pozostałe tytułu
– emeryt-rencista
– uczeń-student

6. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych – czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu.

7. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

8. Zmiana zasad dotyczących podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

9. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.

10. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania i rodzaju działalności.

11. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej przy wielu działalnościach.

12. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – możliwość otrzymania zwrotu nadpłaconych składek.

Loading