Back

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne jako tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 27.05.2022 godz. 10.00 - 13.00

Umowa o pracę to najczęstszy tytuł do ubezpieczeń. Jednocześnie jest to tytuł, który zawsze jest obowiązkowy, bez względu na równoległe istnienie innych tytułów. Okoliczności takie jak bycie studentem, emerytem czy rencista też nie zwalnia z tego obowiązku. Powyższe powoduje za to, że inne tytuły w większości sytuacji stają się dobrowolne. W większości, ponieważ muszą być spełnione do tego pewne warunki. Pewną bolączką i komplikacją jest odmienność definicji pracownika do celów ubezpieczeń społecznych w stosunku do tej definicji według przepisów prawa pracy. Z jednej strony jest zawężenie tej definicji (osoba współpracująca) a z drugiej poszerzenie (umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą i wykonywane na jego rzecz). Zagadnienia te są często przedmiotem sporu pracodawcy z ZUSem.

Umowy cywilnoprawne jako tytuł do ubezpieczeń przechodził wiele zmian. Zmieniały się m.in. zasady rozstrzygania w sytuacji zbiegów tytułów do ubezpieczeń, czego najlepszym przykładem jest sytuacja wykonywania równolegle dwóch umów zlecenia u jednego zleceniodawcy. Stało się pewnego rodzaju normą, że zgłaszano do ubezpieczeń z jednej umowy zlecenia, oczywiście tej na niską kwotę przychodu, a druga rodziła wyłącznie tytuł ubezpieczenia zdrowotnego. Wyeliminowanie tego zjawiska spowodowało, że zbiegi tytułów do ubezpieczeń gdy jednym z tytułów jest umowa zlecenia, stały się najbardziej kłopotliwe.

Kolejnym elementem komplikującym ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego jest fakt, że umowa o dzieło nie rodzi tego obowiązku. Poszukując oszczędności zapomina się, że o rodzaju umowy  nie decyduje jej nazwa tylko treść tej umowy. Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, w przypadku dużej części pracodawców, składa się z wielu składników i nie każdy składnik stanowi podstawę wymiaru składek. Część tych wyłączeń z oskładkowania dotyczy również zleceniobiorców. Na szczególną uwagę zasługuje ta część przychodów ze stosunku pracy, które są przedmiotem tzw. przypisów składek dokonywanych przez inspektorów kontroli ZUS. Ponadto niektóre z tych składników nie zawsze są wliczane do podstawy wymiaru zasiłków, pomimo obowiązku naliczania składek.

 1. Definicja pracownika z uwzględnianiem:
 • umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub wykonywanych na jego rzecz,
 • umów o pracę zawartych z członkiem rodziny
 • umów kontraktów menadżerskich
 1. Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • umowa agencyjna,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o świadczenie usług,
 • kontrakt menedżerski,
 • umowa o dzieło.
 1. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz.
 • sposób zgłaszania do ubezpieczeń,
 • sposób ustalania podstawy wymiaru,
 • kto pełni rolę płatnika składek,
 • jak zapobiec nieprawidłowościom – czy zleceniodawca/pracodawca może nie wiedzieć o fakcie wykonywania umowy cywilnej na jego rzecz przez swojego pracownika.4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te składniki wynagrodzeń, które są przedmiotem sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń i innymi okolicznościami:
 • umowa o pracę,
 • pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami,
 • umowy cywilnoprawne,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • członek rady nadzorczej
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student
 1. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych – czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu.
 2. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 3. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.