Back

Zmiany przepisów 2022 w zakresie podlegania ubezpieczeniom, obliczania składek, oraz składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 06.06.2022 godz. 10.00 - 13.00

 1. Zmiany w finansowaniu i ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2022r.:
 • likwidacja finansowania składki zdrowotnej z podatku dochodowego
 • rodzaj działalności i forma opodatkowania jako decydujący czynnik decydujący o sposobie ustalania podstawy wymiaru składek
 • ustalanie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i zakreślony termin na ubieganie się o zwrot w przypadku stwierdzenia nadpłaty
 • zasady dotyczące wielokrotności liczenia składek zdrowotnych przy kilku rodzajach działalności i takich samych lub różnych formach opodatkowania
 • zwolnienia z obowiązku naliczania i opłacania składki zdrowotnej lub ograniczenia jej wysokości do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • zmiana zasad i terminu składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:
 • wpływ zadłużenia na prawo do świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • okres przedawnienia prawa do świadczeń w razie nie uregulowania zadłużenia,
 • zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
 • zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 • zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków
 • ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów nie mających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
 • prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.
 • możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.

3. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • umożliwienie przystąpienia osoby współpracującej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą korzysta z ulgi na start
 • ustalenie odmiennego okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność jako wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po przystąpieniu do niego – obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia,
 • spóźnienie z zapłatą składek lub zapłata w niepełnej wysokości – wpływ na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom i na prawo świadczeń.
 • zmiana zasad dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń po wznowieniu wykonywania działalności
 • zmiana wysokości kwoty nie powodującej obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
 • sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,
 • definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,
 • wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,
 • uprawnienia ZUS do potrąceń ze świadczeń kwot nie opłaconych należności składkowych, bez konieczności wdrażania postępowania egzekucyjnego,
 • zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,
 • zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
 • ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
 • wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych,
 • uprawnienia ZUS do porządkowania danych na kontach ubezpieczonych
 • zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,
 • obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
 • możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS
 • obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE
 • rozszerzenie definicji nienależnie pobranego świadczenia,
 • możliwość składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli również o otrzymaniu aneksu do protokołu kontroli,
 1. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
 • zmiana wysokości kwoty zaległości powodującej brak prawa do świadczeń, zrównanie z zasadami wprowadzanymi dla świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej,
 • wskazanie źródła ustalenia PKD przeważającego, dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • uprawnienie ZUS do występowania do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie korygowania liczby ubezpieczonych zatrudnionych w warunkach zagrożenia