Back

Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 04.08.2023 godz. 10:00-13:00

Płatnicy składek są zobowiązani do wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczących ustalania obowiązku ubezpieczeń, okresu
tego ubezpieczenia, ustalenia podstawy wymiaru składek oraz ustalanie prawa do zasiłków i
wyliczania ich wysokości. Prawidłowość realizacji obowiązkowych zadań jest przedmiotem tzw.
kontroli planowych przeprowadzanych przez inspektorów kontroli ZUS, a w pewnych sytuacjach
kontroli doraźnych zarządzanych w ścisłe określonym zakresie, budzącym wątpliwości w ZUS. Na
szkoleniu omówione zostaną zasady przeprowadzania kontroli, prawa płatnika składek i obowiązki
inspektora kontroli ZUS, których powinien przestrzegać. Wskazane i omówione zostaną najczęstsze
nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli okresowych. Uczestnicy szkolenia poznają również
okoliczności jakie powodują zarządzenie przez ZUS kontroli doraźnych, ich zakresu i sposobu
dokumentowania przez płatników składek faktów i okoliczności mających istotny wpływ na ustalenia
zawarte w protokole kontroli.

1. Kontrole okresowe i doraźne

– Sytuacje które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli
– Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli

2. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli

– Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania
kontroli
– Prawa podmiotu kontrolowanego oraz sposób egzekwowania ich uwzględniania
przez inspektora kontroli
– Zasady reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli
– Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
– Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli

3. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym
– ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników
– rozliczania świadczeń
– nadpłat i niedopłat świadczeń

4. Cel i sposób przeprowadzania oraz dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w
zakresie:

– Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy
wymiaru np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B.
– Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą
działalność lub osoby z nią współpracującej np. w związku z ubieganiem się o
wysokie świadczenie z kodem B lub zasiłek macierzyński.
– Oględziny składników majątkowych
– Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”, menadżer

5. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:

– wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

– prawo otrzymania decyzji administracyjnej

-data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i
rozliczeniowych
– sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z
ustaleniami kontroli ZUS.

Opis trenera

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.
Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Regionalny w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.

Opinie, oceny i ankiety przeprowadzane po kursach i szkoleniach, świadczą jednoznacznie zarówno o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, jak i wysokim poziomie umiejętności prowadzenia zajęć i kultury osobistej.