Regulamin szkoleń Akademii Podatków i Prawa

 1. Organizatorem szkoleń pod marką Akademii Podatków i Prawa Staniek&Partners jest Staniek i Partnerzy – Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

 1. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

 1. Oferta szkoleniowa organizacji kursów zaprezentowana jest w ofertach szkoleniowych i na stronie internetowej.

 1. Formularz zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

 1. Organizator potwierdzi uczestnictwo w kursie najpóźniej trzy dni robocze przed jego rozpoczęciem wraz z podaniem szczegółowych informacji dotyczących kursu oraz płatności.

 1. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia listy zapisów w przypadku gdy lista chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

 1. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto. Usługi szkoleniowe świadczone przez Organizatora nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

 1. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przed otrzymaniem potwierdzenia udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” uczestnik ponosi 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).

 1. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Organizatora

 1. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail.

 1. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana na wskazany adres e-mail, po wyrażeniu zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.
 3. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 3 dni przed terminem szkolenia.

 1. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub zmiany wykładowcy. Organizator o zmianie wykładowcy/terminu zajęć niezwłocznie poinformuje uczestników.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zwróci wówczas uczestnikom wpłacone opłaty za szkolenie.

 1. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika umożliwiające jego identyfikację; nazwę i typ usługi, której dotyczy; przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź wraz z rozstrzygnięciem reklamacji i jej uzasadnieniem.