Back

Poziom członkostwa

Zmień poziom

Standard

Standard
$0.00
6 Months

Informacje o koncie

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. PREAMBUŁA
  • Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) został ustalony w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Regulamin określa w szczególności:
   • rodzaje i zakres usług (bezpłatnych i odpłatnych) świadczonych drogą elektroniczną;
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   • tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. INTERPRETACJA I DEFINICJE

Następujące terminy pisane wielką literą otrzymują znaczenie zdefiniowane poniżej:

 • Formularz – formularz służący do rejestracji Użytkownika na Platformie oraz zawarcia Umowy z Usługodawcą poprzez założenie Konta;
 • Hasło – niejawny, znany tylko Użytkownikowi, ciąg znaków niezbędny do poprawnego zalogowania się w Platformie i korzystania z oferowanych na niej Usług, w szczególności z udziału w udostępnionych w Platformie Szkoleniach;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika; pozwalający zalogowanym Użytkownikom na korzystanie z Platformy za pomocą Internetu;
 • Login – jawny ciąg znaków, ustalany przez Użytkownika, aby zarejestrować się na Platformie i utworzyć Konto;
 • Pakiet – jeden z pakietów, w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do związanych z danym pakietem funkcjonalności Platformy, opisanych szczegółowo na Platformie.
 • Platforma - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.akademiapodatkow.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów, w szczególności udział w Webinariach i Szkoleniach, zakup Pakietu, przeglądanie, zakup i dostęp do zakupionych szkoleń online, pobieranie dokumentów, grafik i innych materiałów udostępnionych na Platformie, przeglądanie nagrań – w zależności od funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę i wykupionych przez Użytkownika;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Szkolenie - wykład poświęcony sprecyzowanemu w tytule Szkolenia tematowi, którego głównym celem jest, zdobycie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie omawianej tematyki.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie; przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Usługi – usługi oferowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy dla Użytkowników, obejmujących m.in.: korzystanie z zasobów Platformy, w szczególności przeglądanie, zakup i dostęp w ramach zamówionego pakietu do Szkoleń online, dostęp do Webinariów, materiałów multimedialnych udostępnianych za pośrednictwem Platformy, takich jak pliki wideo, usługi informacyjne oraz komunikacyjne;
 • Usługodawca – Akademia Podatków i Prawa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001027057 NIP: 8992873102, REGON: 385056261
 • Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Platformie i posiada Konto lub osoba odwiedzająca Platformę w celu zarejestrowania Konta.
 • Webinar – krótka prezentacja określonego w tytule Webinaru tematu lub zagadnienia,

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy.
  • Każdy Użytkownik, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy, zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.
  • Użytkownik, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, musi założyć Konto, zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu.
  • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w ramach funkcjonalności Platformy. Korzystanie z Platformy jest rozumiane jako akceptacja otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego.
  • Podczas korzystania z Platformy, jak również podczas komunikacji z Usługodawcą, Użytkownik nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
  • Regulamin jest w sposób nieprzerwany i ciągły udostępniany nieodpłatnie pod adresem https://akademiapodatkow.pl/regulamin/, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest udostępniany przed zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
  • Brak akceptacji Użytkownika na którekolwiek postanowienie Regulaminu powinien skutkować zaprzestaniem korzystania z Platformy.
  • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firmy, loga i inne materiały wykorzystywane na Platformie stanowią własność Usługodawcy.
  • Zabrania się nieuprawnionego korzystania z Platformy, udostępnionych materiałów, utworów lub informacji jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego niezgodnego z prawem wykorzystania. W przypadku nieuprawnionego korzystania z Platformy, udostępnionych materiałów, utworów lub informacji jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego niezgodnego z prawem wykorzystania materiałów udostępnionych na Platformie, Usługodawca będzie miał prawo nałożyć na Użytkownika karę umowną w wysokości 5.000,00 PLN.
  • Na Platformie mogą być udostępniane przez Usługodawcę treści marketingowe zarówno Usługodawcy jak i innych podmiotów, w formach dozwolonych przez przepisy prawa oraz zasady etyki obowiązujące Usługodawcę.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY
  • Do korzystania z Platformy niezbędne jest:
   • posiadanie dostępu do Internetu (połączenie z siecią Internet);
   • posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome lub Edge,
   • posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów Platformy, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail.
   • posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej (o ile Użytkownik wyraża chęć korzystania z Platformy przy użyciu sprzętu mobilnego).
  • Wymagane jest posiadanie przez Użytkownika łącza dostępowego do Internetu o wysokiej szybkość transmisji.
  • Zalecane jest, aby podczas szkolenia łącze Użytkownika nie było obciążane przez innych Użytkowników, co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji.
  • W przypadku wykorzystywania sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt 4.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Platformy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu, jak również jeżeli niemożność ta jest spowodowana innymi przyczynami nieleżącymi bezpośrednio po stronie Usługodawcy.
  • Usługodawca dopełnia należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy.
  • Nieprawidłowości w działaniu Platformy powinny być w miarę możliwości zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademia@staniekandpartners.com. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.

 

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  • Za pośrednictwem Platformy, Użytkownik może uzyskać dostęp do wybranego przez siebie Pakietu.
  • Pakiety są płatne lub bezpłatne.
  • Bezpłatny jest wyłącznie pakiet Standard, w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do organizowanych przez Usługodawcę Webinarów na żywo, newsletter o najnowszych szkoleniach i webinarach oraz może otrzymywać od Usługodawcy newsletter prawno-podatkowy.
  • W ramach pakietu Standard Użytkownik może wykupić dostęp do wybranych przez siebie Szkoleń dostępnych na Platformie.
  • Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach pozostałych pakietów szkoleniowych, funkcjonalności związane z danymi pakietem oraz cena poszczególnych pakietów szkoleniowych każdorazowo dostępny jest na Platformie pod adresemakademiapodatkow.pl/pakiety /
  • Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Platformy, cen oraz zakresu pakietów szkoleniowych, jak również przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne oraz udostępniać kody rabatowe.
  • W ramach pakietów GOLD i GOLD + Usługodawca daje możliwość Użytkownikom retransmisji przeprowadzonych szkoleń poprzez dostęp do archiwum szkoleń. Materiały będą dostępne na Platformie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu ich utrwalenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo wcześniejszego usunięcia materiałów umieszczonych na Platformie, w tym również nagrań, w szczególności z uwagi na ich dezaktualizację spowodowaną nowelizacją obowiązujących przepisów prawa lub zmianą stanowiska organów lub sądów. Decyzja dotycząca usunięcia materiałów jest decyzją wyłącznie po stronie Usługodawcy i nie stanowi podstawy wniesienia reklamacji ani odpowiedzialności Usługodawcy.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści publikowane na Platformie mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. W związku z tym rekomendacje znajdujące się na Platformie lub przekazywane za jej pośrednictwem mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Usługodawca zaleca, by wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Platformy były konsultowane indywidualnie.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. PŁATNOŚCI
  • Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zamówienie przez Użytkownika pakietu szkoleniowego.
  • Zamówienie pakietu szkoleniowego lub szkolenia wymaga założenia Konta przez Użytkownika poprzez jego rejestrację. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:
   • Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
   • Użytkownik podaje w Formularzu dane niezbędne do korzystania z Platformy.
  • Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracyjny w następujący sposób:
   • wszystkie wymagane pola Formularza powinny być uzupełnione,
   • informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika lub osób działających w imieniu Użytkownika oraz być zgodne z prawdą.
  • Założyć konto może Użytkownik będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą małoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług oferowanych w ramach funkcjonowania Platformy, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
  • Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W Formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób niż Użytkownik. Użytkownik wskazując nazwę Użytkownika nie może podszywać się pod innych Użytkowników lub pod Usługodawcę.
  • W Formularzu zamówienia Pakietu szkoleniowego lub szkolenia Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się Hasłem i Loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy Hasła i Loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek Hasła i Loginu do Konta. Hasło i Login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian hasła co pewien czas (np. co 30-90 dni).
  • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu w celu realizacji Usługi.
  • Usługodawca może kontrolować i weryfikować prawidłowość danych identyfikacyjnych Użytkownika podanych w Formularzu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu do Platformy wybranym Użytkownikom bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji, gdyby udzielenie takiego dostępu mogło narazić Usługodawcę na szkodę. Usługodawca zastrzega sobie w szczególności prawo do nieudzielania dostępu do Platformy podmiotom konkurencyjnym wobec Usługodawcy.
  • Formularz dostępu do pakietu szkoleniowego stanowi ofertę Usługodawcy, skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy.
  • Użytkownik jest informowany o założeniu Konta i dostępu do Pakietu Standard, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia. Uruchomienie dostępu do pakietu szkoleniowego innego niż Standard lub szkolenia uzależnione jest od zaksięgowania płatności.
  • Użytkownik z dostępem do Pakietu Standard może w każdej chwili wykupić dostęp do pakietu oferującego więcej funkcjonalności. Zmiana pakietu może wymagać skontaktowania się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres akademia@ staniekandpartners.com.
  • Użytkownik ma do wyboru dwie formy płatności: przelew tradycyjny oraz płatność internetowa za pośrednictwem serwisu PayU.
  • W przypadku wyboru formy płatności internetowej, dokonywana płatność podlega warunkom regulaminu dokonywania wpłat w serwisie PayU dostępnym pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf.
  • W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownikowi na wskazany przez niego adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu. W przypadku wyboru płatności internetowej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę https://secure.payu.com/, celem dokonania płatności za jej pośrednictwem.
  • W przypadku wyboru formy płatności internetowej, dodatkowo Użytkownik składa oświadczenie o akceptacji regulaminu dokonywania wpłat dostępny pod adresem https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf.
  • Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę zamówienia na wybrany przez Użytkownika Pakiet, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy.
  • Podane na Platformie ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich oraz w kwocie netto, tj. zostanie ona powiększona o wartość podatku od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników cen innych, niż wskazane przy danych Szkoleniach / zasobach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, promocji czy sprzedaży na raty.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Platformy do momentu zaksięgowania kwoty odpowiadającej cenie zamówionego Pakietu szkoleniowego na rachunku bankowym Usługodawcy. W przypadku płatności przelewem, przyznanie dostępu może nastąpić szybciej niż po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy – o ile Użytkownik prześle na adres akademia@staniekandpartners.com potwierdzenie uiszczenia opłaty.
  • Brak dokonania płatności zgodnie z zamówieniem obejmującym dostęp do Pakietu szkoleniowego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o udostępnieniu Pakietu szkoleniowego, daje prawo Usługodawcy do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
  • Cena, podana przy opisie danego Szkolenia lub w opisie danego zasobu są cenami wiążącymi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Użytkownika, zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej Szkoleń lub innych zasobów oferowanych w ramach funkcjonalności Platformy.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji lub w formie papierowej.

 

 1. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI I OBOWIĄZYWANIE UMÓW
  • Dostęp do Pakietu udostępniany jest w ramach Konta na czas oznaczony – w zależności od wyboru użytkownika na 6 lub 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
  • Czas trwania dostępu do Pakietu liczony jest od daty dokonania płatności.
  • Jeżeli przed upływem okresu dostępu do zamówionego Pakietu szkoleniowego, Użytkownik nie złoży oświadczenia o zaprzestaniu korzystania z usługi polegającej na dostępie do Pakietu, przyjmuje się, że dostęp do Pakietu ulegnie automatycznie przedłużeniu na kolejny czas oznaczony 6 lub 12 miesięcy, w kształcie i na warunkach odpłatności określonych w pierwotnym zamówieniu Pakietu. Przedłużenie Umowy na dalszy czas oznaczony może następować wielokrotnie. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny dostępu do Pakietu szkoleniowego w nowym okresie rozliczeniowym, następującym w wyniku przedłużenia Umowy na dalszy czas oznaczony 12 miesięcy. Zmiana ceny Pakietu w rozumieniu zdania poprzedzającego dla swej skuteczności będzie wymagała skierowania przez Usługodawcę komunikatu na adres e-mail Użytkownika wskazany przy składaniu zamówienia w terminie co najmniej 30 dni przed przedłużeniem obowiązywania Umowy na dalszy czas oznaczony. W sytuacji braku akceptacji zmodyfikowanej ceny dostępu do Pakietu, Użytkownik będzie miał prawo najpóźniej do dnia przekształcenia Umowy na dalszy okres 12 miesięcy do złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu dostępu.
  • Oświadczenie o zaprzestaniu korzystania z usługi w postaci dostępu do Pakietu powinno zostać złożone w formie pisemnej – listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres: akademia@staniekandpartners.com Prawidłowe złożenie oświadczenia o zaprzestaniu korzystania z usługi skutkuje nieprzedłużeniem dostępu do Pakietu na kolejny okres rozliczeniowy w wyniku przedłużenia Umowy na dalszy czas oznaczony.
  • Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, w formie pisemnego oświadczenia wysłanego listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres: akademia@staniekandpartners.com. Wypowiedzenie umowy nie skutkuje zwrotem uiszczonej ceny usługi o udostępnienie Pakietu lub wygaśnięciem zobowiązania do zapłaty ceny usługi zgodnie z Umową, a skutek wypowiedzenia w postaci utraty dostępu do usługi udostępnienia Pakietu nastąpi w takim wypadku na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego obowiązywania Umowy. W przypadku zakończenia korzystania usług Platformy, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat poniesionych przez niego na rzecz Usługodawcy.
  • W sytuacji, w której Użytkownik nie wniesie płatności z tytułu udostępnienia Pakietu szkoleniowego w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy lub przedłużenia obowiązywania Umowy na dalszy czas oznaczony, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy.
  • Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdej sytuacji, w której Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu lub w trakcie korzystania z Platformy łamie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności udostępnia materiały udostępnione na Platformie osobom innym niż Użytkownik.

 

 1. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • Użytkownik, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (daty założenia Konta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  • Oświadczenie może być złożone w dowolny sposób. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy.
  • Odstąpienie od Umowy wiąże się z prawem do otrzymanie zwrotu uiszczonej opłaty w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  • Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika. Przez wykonanie usługi rozumie się udostępnienie zasobów Platformy.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  • Wszelkie utwory, opisy, znaki towarowe oraz inne materiały składające się na Platformę stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.
  • Po każdorazowym zalogowaniu do swojego Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp online do zamówionego Pakietu szkoleniowego. W ramach ww. dostępu, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionego Pakietu szkoleniowego do użytku prywatnego oraz służbowego (związanego z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem), poprzez odtwarzanie/wyświetlanie jego zawartości.
  • Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów Platformy, w tym w szczególności materiałów, prezentacji lub dostępów do nagrań, w inny sposób niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie jest uprawniony do jej dalszej odsprzedaży. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
  • Uzyskując dostęp do Platformy, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów składających się na Platformę, za wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Regulaminie. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Platformy, do których prawa autorskie majątkowe należą do Usługodawcy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.
  • Materiały, informacje i zasoby, zawarte na Platformie mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Użytkownik może korzystać z zasobów Platformy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej (nie będącej działalnością konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez Usługodawcę), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.

 

 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • Usługa zostanie wykonana przez Usługodawcę z należytą starannością.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy i bez jego winy, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
  • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyłącznie z winy umyślnej Usługodawcy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim Hasła oraz Loginu, niezależnie od przyczyny takiego ujawnienia.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację sprzętu komputerowego Użytkownika.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Użytkownika.
  • Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji za pośrednictwem Platformy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne zagrożenia dla Użytkowników Platformy polegające na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkowników szkodliwego oprogramowania oraz możliwości pozyskania i modyfikacji ich danych przez osoby nieuprawnione.
  • Usługodawca oświadcza, że udostępniane na Platformie Szkolenia przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, jego przydatność.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  • Użytkownicy są uprawnieni do wnoszenia reklamacji w związku z korzystaniem Platformy. Prawo do złożenia reklamacji dotyczy wyłącznie usług świadczonych odpłatnie, o ile do Platformy nie ma dostępu lub odpłatne usługi zostały przez Usługodawcę niezrealizowane w terminie lub nienależycie zrealizowane.
  • Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub na następujący adres e-mail Usługodawcy akademia@staniekandpartners.com, w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik nie miał dostępu do Platformy lub od dnia, w którym odpłatna Usługa miała być wykonana. W przypadku upływu powyższego terminu prawo do złożenia reklamacji przez Użytkownika wygasa.
  • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej, następujące dane:
   • oznaczenie osoby lub podmiotu wnoszącego reklamację (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
   • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
   • oczekiwania wnoszącego reklamację odnośnie sposobu rozwiązania zgłoszonego w reklamacji problemu.
  • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
  • O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
  • Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  • Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. DANE OSOBOWE I COOKIES 
  • Poprzez akceptację Regulaminu i chęć korzystania z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę wobec Usługodawcy przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału na Platformie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Użytkownik wyraża zgodę wobec Usługodawcy na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
  • Użytkownik wyraża zgodę wobec Usługodawcy na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Użytkownik jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.
  • Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez Usługodawcę ich danych osobowych podmiotom współorganizującym Usługi na Platformie w celach przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU
  • Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
   • zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem,
   • modyfikacji stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z operatorem płatności za usługi,
   • zmiany zakresu oferowanych przez Usługodawcę usług.
  • Usługodawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
  • W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna wersja zawsze znajdować się na stronie https://akademiapodatkow.pl/regulamin/ . Korzystanie przez Użytkownika z usługi po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, będzie równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik winien wypowiedzieć umowę zgodnie pkt 22.4 poniżej. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
  • Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę lub na zasadach wskazanych w postanowieniu § 14 ust. 5 Regulaminu. W takiej sytuacji, Użytkownik będzie związany brzmieniem Regulaminu w jego pierwotnej wersji do czasu ustania obowiązywania Umowy. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów, którzy mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://akademiapodatkow.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Usługodawcy.
  • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
  • Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.