Urlopy pracownicze – kompleksowe ujęcie tematyki

199.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Jagoda Komarzyniec-Smutek

Data: 09.02.2022 godz. 10.00 - 13.00

W Kodeksie pracy problematyka urlopów pracowniczych uregulowana jest w sposób dość szeroki. Ustawodawca przewiduje kilka różnych trybów udzielania „dni wolnych”, z których każdy rządzi się swoimi prawami. Znajomość tematu ważna jest zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy, dlatego warto czuć się w nim pewnie i swobodnie.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione w szczególności poniższe kwestie:

1. Urlop pracownika jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy – konsekwencje praktyczne

2. Urlop wypoczynkowy
a) nabycie prawa do urlopu
b) wymiar urlopu i zasady zaliczania poprzednich okresów zatrudnienia
c) tryby i zasady udzielenia urlopu
d) urlop na żądanie
e) świadczenia pieniężne związane z urlopem
f) rozwiązanie stosunku pracy a kwestie urlopowe

3. Urlop bezpłatny
a) zasady udzielania urlopu bezpłatnego
b) urlop bezpłatny a staż pracy

4. Urlop związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
a) w związku z zawartą umową o podnoszenie kwalifikacji, o której mowa w Kodeksie pracy
b) na innych zasadach niż pod lit. a

5. Urlop macierzyński i rodzicielski
a) prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar w zależności od okoliczności
b) urlop rodzicielski i jego wymiar
c) tryb udzielenia urlopu rodzicielskiego
d) łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

6. Urlop ojcowski
a) wymiar urlopu
b) tryb udzielenia

7. Urlop wychowawczy
a) prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
b) tryb udzielenia
c) łączenie pracy z urlopem wychowawczym
d) obniżenie wymiaru etatu
e) ochrona stosunku pracy

8. Zmiany w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy work-life balance – zarysowanie problematyki