Back

Podatek VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, import oraz eksport usług w kontekście e -commerce z uwzględnieniem zmian w zakresie SLIM VAT 3

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 06.07.2022 godz. 09.00-14.00

 1. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:
 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:
 • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
 • przekazanie towaru przewoźnikowi – wpływ na rozliczenie VAT,
 • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy zaliczkach – wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
 • otrzymanie zaliczki i a obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych.
 1. Refakturowanie usług:
 • świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądów,
 • warunki refakturowania usług,
 • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów,
 • refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
 • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.

III. Odliczenie VAT w transakcjach krajowych – warunki i terminy:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
 • otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
 • otrzymanie faktury przez Małego podatnika,
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe,
 • ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 1. Korygowanie podatku należnego i naliczonego po zmianach w 2022 roku
 • korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” – termin ich ujęcia,
 • sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?
 • wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”,
 • brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
 • korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.
 1. Eksport oraz Import usług – najważniejsze kwestie oraz zmiany :
 • usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
 • miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne), uszlachetniania, serwisowe,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług oraz w eksporcie usług,
 • określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
 • faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
 • import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • eksport usług a e commerce,
 • brak faktury a możliwość odliczenia podatku.
 • Brak potwierdzenia przez nabywcę o prowadzaniu dzielności gospodarczej a stawka podatku,