Back

 Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 16.08.2022 godz. 09.00-14.00

 1. Faktury korygujące oraz korekty zdarzeń gospodarczych bez wystawienia faktury korygującej:

1). Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących :

 • następcze okoliczności wystawienia faktury – wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
 • pierwotne okoliczności wystawienia faktury – wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym.

2) obowiązek wystawienia faktury korygującej:

 • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą,
 • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej,
 • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
 • czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
 • faktura korygująca a nota korygującą – jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?

3) treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:

 • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.

4) kiedy można wystawić faktury korygujące „do zera”?

 

 • wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych,
 • korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” – czy prawidłowe?

5) anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura wyeliminowania faktury z obiegu prawnego:

 • aktualne stanowisko organów podatkowych,
 • technika anulowania faktury,
 • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
 • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?

6) faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:

 • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek,
 • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy – np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.,
 • zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy,
 • błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT,
 • korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem – konsekwencje u nabywcy i wystawcy,
 • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy,
 • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) – błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty,
 • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce – pytania uczestników.

7) korekty w transakcjach zagranicznych:

 • korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
 • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową – czy wystawiać fakturę korygującą?
 • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku – przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku,
 • korekta importu towarów,
 • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych.

8) dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:

 • kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego.

 

 1. Inne korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

1) korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

 • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
 • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.

2) korekty samochodowe:

 

 • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
 • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.

3) zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

 • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT – jednorazowa czy wieloletnia?

4) współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej:

 • roczne korekty wieloletnie,
 • sposób liczenia współczynnika odliczenia,
 • kwalifikowanie wydatków w przypadku struktury odliczenia,
 • współczynnik odliczenia a podatnicy działający w Grupie VAT od lipca 2022 roku,
 • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od 2022 roku, a wpływ na współczynnik odliczenia.

 

III. Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

1) okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:

 • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
 • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
 • korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.

2) dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7

 • korekty wykazywane dokumentem WEW,
 • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.