Korekty cen transferowych, kiedy można ich dokonać i w jaki sposób – studium przypadków

199.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 25.01.2022 godz. 10.00 - 13.00

Pierwszy kwartał roku to tradycyjnie czas na sporządzenie zeznania podatkowego za rok poprzedni. Istotny wpływ na rozliczenie podatkowego mogą mieć transakcje z podmiotami powiązanymi. Przepisy te nakazują by w transakcjach tych podmioty stosowały ceny rynkowe. W celu zapewnienia rynkowości ww. rozliczeń konieczne może się okazać skorygowanie cen transferowych do rynkowego poziomu.

Korekta cen transferowych to skomplikowany i sformalizowany sposób dostosowywania cen transferowych do rynkowego poziomu. Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
 2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
 3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;
 4. istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd.
 5. podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z nowymi regulacjami oraz gotowych rozwiązań służących weryfikacji kontrahentów i w zakresie dochowania należytej staranności.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Czym jest korekta cen transferowych?
 2. Kiedy nie mamy do czynienia z korektą?
 3. W jaki sposób dokumentować korektę cen transferowych?
 4. Jakie warunki należy spełnić aby móc dokonać korektę cen transferowych?
 5. Kiedy możliwe jest ujęcie korekty cen transferowych w księgach?
 6. Czy korekta cen transferowych jest objęta podatkiem VAT?