Back

Ceny transferowe a estoński CIT

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 26.04.2023 godz. 10.00 - 11.00

Od początku 2021 r. podatnicy CIT mają możliwość wyboru formy opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Ryczałt, popularnie nazywany estońskim CIT po znaczącej reformie pod koniec 2021 r. stał się popularną formą opodatkowania. Podatnicy przystępując do estońskiego reżimu powinni uwzględnić nie tylko korzyści, ale również zagrożenia wynikające ze specyfiki tej formy opodatkowania.

Jednym z tych zagrożeń są transakcje i inne relacje spółek estońskich z podmiotami powiązanymi. Niewłaściwe ułożenie wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi może doprowadzić do powstania ukrytych zysków, zaległości podatkowych a nawet utraty prawa do stosowania estońskiego CIT.

Podstawowy problem związany z cenami transferowymi, z jakim muszą się zmierzyć podatnicy powstaje już na etapie analizy możliwości przystąpienia do estońskiego CIT. Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, u którego mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem VAT, pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Spółki opodatkowane estońskim CIT podobnie jak podatnicy stosujący zasady ogólne mają obowiązek stosować w transakcjach z podmiotami powiązanymi ceny rynkowe. Wskutek niezgodności cen transferowych z zasadą ceny rynkowej po stronie „estońskiej” spółki może powstać dochód z ukrytych zysków.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z relacją pomiędzy przepisami o cena transferowych a przepisami estońskiego CIT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

1. Definicja podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów ryczałtu,
2. Warunek osiągania poniżej 50% przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi,
3. Pojęcie braku i znikomej wartości dodanej oraz sposoby na ich ustalenie,
4. Wpływ cen transferowych na prawo do stosowania ryczałtu,
5. Wpływ nierynkowych transakcji z podmiotami powiązanymi na ukryte zyski,
6. Wpływ korekt cen transferowych na opodatkowanie estońskim CIT.